เวปขอสนับสนุนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบพอเพียง........ได้แก่

      - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Environmental Friendly)
      - ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นลง(Reduce)...ลดเลิก
      - สามารถใช้งานและดูแลซ่อมแซม(Repair)สะดวก...รู้คุณค่า
      - สามารถนำกลับมาใช้ใหม่(Reuse)...ประหยัดค่าใช้จ่าย
      - วัสดุที่ใช้ผลิตสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้(Recycle)..ประหยัดทรัพยากรหมุนเวียน
      - ปฏิเสธ(Reject)เช่น สินค้าที่โฆษณาเกินจริงเกินความต้องการ..ซื้อเพราะจำเป็นต้องใช้..มิใช่เพราะโฆษณาแจกแถม
      - มีเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน(Clean Technology).........เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       - มีเทคโนโลยี่การใช้งานที่ทันสมัยพอสมควร(Up to date Technology) เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ ....ใช้งานได้นานๆ
       - มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทาน(Heavy Duty)... คุ้มค่าต่อการลงทุน...
       - มีวิธีการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและปลอดภัย(Safty Logistics)....

                  สุดท้ายนี้ ...ขอให้ท่านโชคดีได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการใช้ และใช้อย่างคุ้มค่าต่อไปนานๆครับ :)