ข่าว‎ > ‎

● อจน. จัดกิจกรรม "โครงการผนึกกำลัง ประชารัฐ คืนน้ำใส ให้ของชีมูล" สร้างพันธมิตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

posted Mar 16, 2018, 1:52 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Mar 16, 2018, 1:59 AM ]

องค์การจัดการน้ำเสีย จัดกิจกรรม "โครงการผนึกกำลัง ประชารัฐ คืนน้ำใส ให้ของชีมูล" เพื่อรณรงสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
นายชีระ วงซบูรณะ รักษาการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่องค์การจัดการน้ำเสีย ได้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเทคนิคระบบบำบัดน้ำเสีย การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงการสร้างพันธมิตรที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว น้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด และไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในลำน้ำโขง ลำน้ำชี และลำน้ำมูล ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำทั้งสามสายมีคุณภาพดี ซึ่งการดำเนินการขององค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการทั้งในด้านเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสีย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน ชุมชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้จัดกิจกรรมประชารัฐคืนน้ำใส ให้ชุมชน ขึ้น ภายใต้ "โครงการผนึกกำลัง ประชารัฐ คืนน้ำใส ให้ของชีมูล"

นายชีระ วงศบูรณะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดกิจกรรมขององค์การจัดการน้ำเสียในครั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้าและด้านในสนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสีย และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ใกล้เคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อให้ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป
Comments