ข่าว‎ > ‎

• อบก. เปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) เตรียมความพร้อมประเทศไทยด้านกลไกตลาดสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

posted Apr 6, 2016, 9:53 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Oct 31, 2016, 8:39 AM by Unknown user ]

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างผลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเกิดความพยายามให้นานาประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนามีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส ธนาคารโลก (World Bank) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ด้วยวัตถุประสงค์หลัก คือ

• ให้เงินสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด

• จัดทำโครงการนำร่องและทดสอบเครื่องมือใหม่ ๆ ทางการตลาด เช่น Domestic Emission Trading Scheme (ETS) และ New Crediting Mechanism 

• เป็นเวทีในการอภิปรายด้านเทคนิคสำหรับเครื่องมือทางการตลาดใหม่ ๆ

• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วม PMR ประกอบด้วยประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกองทุนสนับสนุน PMR (PMR Trust Fund) ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้วรวม 13 ประเทศ และประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ รวม 17 ประเทศ เช่น จีน อินเดีย บราซิล เวียดนาม อินโดนีเซีย และประเทศไทย เป็นต้น"โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก" เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและเทคนิค เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกการตลาด และการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ (Domestic Emission Trading Scheme) ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) และการยกระดับกลไกคาร์บอนเครดิต (Scaled-up crediting mechanism) โดยประเทศผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกำหนด และ เสนอกิจกรรมภายใต้โครงการตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดภายในประเทศ จึงร่วมโครงการ PMR ตั้งแต่ปี 2554 โดยจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนสำหรับดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนการดำเนินการ (Implementation Phase) ซึ่งข้อเสนอโครงการของประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชา (PMR Partnership Assembly) ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อมาดำเนินกิจกรรมต่าง ใน 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1) การศึกษาและการเสนอกรอบโครงสร้างทางกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการในรูปแบบ เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ (Domestic Emission Trading Scheme: ETS)

2) การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการกลไก Energy Performance Certificate Scheme (EPC) ซึ่งจะเน้นในการจัดการข้อมูลด้านพลังงาน และระบบการตรวจวัด การรายงานและการทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV)


3) การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City program: LCC) โดยศึกษาศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล

4) การศึกษาการกำหนดราคาของคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจาก LCC program และมาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อเครดิตจาก LCC program

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามในนามแห่งราชอาณาจักรไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงานบริหารโครงการ (Executing Agency) และหน่วยงานดำเนินโครงการ (Implementing Agency) ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ลงนามในหนังสือข้อตกลงแล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) จึงสามารถเริ่มดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ในการดำเนินโครงการมีหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ อบก. ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการศึกษาและดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีนับจากนี้ คาดว่าจะช่วยประเทศไทยเตรียมความพร้อมเพื่อนำกลไกตลาดมาใช้ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป #end