ข่าว‎ > ‎

● 4 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

posted Jan 23, 2018, 6:20 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Jan 23, 2018, 6:31 AM ]

จากการที่ประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC จำนวน 2 ฉบับ คือ 1) การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMA มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7-10 ในภาคพลังงานและขนส่ง ภายในปี พ.ศ. 2563 และ 2) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ INDC มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ในทุกภาคส่วน (Economy-Wide) ภายในปี พ.ศ 2573 ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งในส่วนของหน่วยงานในระดับนโยบาย สู่ระดับการปฏิบัติ และสถาบันการศึกษา เพื่อต่อยอดการรับรู้และสร้างความเข้าใจเป็นวงกว้าง


ดังนั้น จึงได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 4) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ (23 มกราคม 2561) ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทุกฝ่าย ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ 2564-2573 (Thailand's Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030: INDC Roadmap 2021-2030 และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

Comments