ข่าว‎ > ‎

• กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา อย่างยิ่งใหญ่ ยึดมั่นสนองพระราชดำรัสอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ

posted Aug 9, 2016, 7:59 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 5:17 AM ]

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เดินหน้าสานต่อโครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจภัคดิ์ รักษ์แม่น้ำ" ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน


นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย โดยนอกจากการกำกับดูแลการระบายน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีทันสมัยแบบระยะไกลมากำกับดูแลโรงงานที่มีน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป และออกกฎหมายควบคุมการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ริมแม่น้ำสายหลัก พร้อมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์น้ำแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ส่งเสริมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทุกระดับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก ผสานความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการดูแลรักษา ป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ของตนเอง และฟื้นฟูแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำจำนวนมากกว่า 30,000 คน และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินโครงการ มีเป้าหมายส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างจิตสำนึกของภาคส่วนต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,500 ราย

หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจภัคดิ์ รักษ์แม่น้ำ กระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือก "โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ" จำนวน 6 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการน้ำแก่โรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ ผ่านการประกวดภาพวาดและแอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค หัวข้อ "หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ" ซึ่งมีผู้ชนะการประกวด 9 รางวัล ได้รับโล่และเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท


นางอรรชกา กล่าวต่อว่า ในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายปฏิญญาความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ พร้อมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 นิทรรศการ "โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ" และนิทรรศการอื่น ๆ มากมาย พิธีมอบรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเยี่ยม "โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ" รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น รางวัลการประกวดภาพวาดและแอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค รวมทั้งการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด "สายธารน้ำพระทัย" จากกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากวงดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โจ-ก้อง พร้อมศิลปินรับเชิญ ป้าไก่ เดอะว้อยซ์ ที่มาร่วมกันสร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงาน


นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศ มีความตระหนักและผสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำ เกิดความเข้าใจกัน ชุมชนและผู้ประกอบการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน