ข่าว‎ > ‎

• กระทรวงอุตสาหกรรม เฟ้นหานักออกแบบโล่ในกิจกรรม "การประกวดออกแบบโล่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 และระดับที่ 5"

posted Apr 29, 2016, 2:37 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 8:34 AM by Unknown user ]

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งหน้าหานักออกแบบโล่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เน้นถึงความหมายของวัฒนธรรมในองค์กร และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว เพื่อการมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีรูปแบบที่สวยงามเป็นที่จดจำ สามารถสื่อความหมายถึงสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

นายประสงค์ นรจิตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การประกวดออกแบบโล่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้นโดยกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมมีกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวจะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศไทยใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น "อุตสาหกรรมสีเขียว" ใน 5 ระดับ ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก จึงทำให้ผู้ประกอบการมีความสนใจเข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นและมีกำลังใจในการก้าวขึ้นไปทีละระดับ ส่วนงานของรัฐก็สามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนได้โดยตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบให้ดำเนินโครงการ โดยส่งเสริมและสนับสนุน เชิญชวนให้สถานประกอบการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 รวมระยะเวลา 6 ปี ซึ่งมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับที่ 1-5 จำนวนกว่า 24,000 ราย ในการนี้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 106 ราย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และมอบโล่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์

กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นว่าโล่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ที่ต้องสื่อความหมายของวัฒนธรรมในองค์กร คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินการงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดจนห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวรวมตลอดถึงการได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้างโรงงาน โดยทั้ง 2 ระดับต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีรูปแบบที่สวยงามเป็นที่จดจำ สามารถสื่อความหมายถึงสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีรูปแบบโล่ที่ไม่ซ้ำกับหน่วยงานใด จึงเห็นควรให้มีการจัดประกวดการออกแบบโล่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีแนวความคิดสร้างสรรค์ ให้นำเสนอผลงานการออกแบบโล่อุตสาหกรรมสีเขียว
มีผู้ให้ความสนใจในการส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ ล้วนต่างเป็นผลงานที่น่าประทับใจทั้งสิ้น ส่งผลให้เห็นว่ามีการตอบรับในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา ที่นำเสนอผลงานการออกแบบโล่อุตสาหกรรมสีเขียว และในวันนั้น คณะกรรมการสามารถคัดเลือกออกมาแล้วมีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 7 ผลงานด้วยกัน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยเฉพาะ

และในวันนี้ ในช่วงเช้าเรามีการให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 7 ผลงาน มานำเสนอผลงานและแนวคิดในการออกแบบเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนบัดนี้ได้ผู้ชนะเลิศการประกวดลำดับที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชยตามลำดับ จึงได้จัดงานแถลงข่าว และมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติ ให้กับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ และส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ในโอกาสต่อไป เราจะนำต้นแบบของโล่ทั้ง 7 ผลงาน ไปใช้ประโยชน์สำหรับพิธีมอบโล่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5 และมอบใบประกาศเกียรติคุณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ให้มีกำลังใจในการก้าวขึ้นไปทีละระดับ และร่วมกับพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนต่อไป