ข่าว‎ > ‎

● ประกาศผลและมอบ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 18 น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การทำงานด้วย "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อเป็น "พลังเปลี่ยนโลก"

posted Aug 28, 2018, 10:55 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Aug 28, 2018, 11:29 AM ]

27-28 สิงหาคม 2561 สถาบันลูกโลกสีเขียวจัดพิธีประกาศผลและมอบ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 18 และงาน "สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว" ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ

รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นหนึ่งในโครงการเสริมของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ถือกำเนิดขึ้นในพ.ศ. 2542 เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ นับจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" เดินทางเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 แล้ว และยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การประกวดในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อเป็น "พลังเปลี่ยนโลก"

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและประธานกรรมการตัดสิน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" กล่าวว่า "ผมขอแสดงความยินดีกับบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในครั้งนี้ ขอชื่นชมกับทุกผลงานที่เปี่ยมพลังความมุ่งมั่น สานเครือข่ายลูกโลกสีเขียวให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ขอเป็นกำลังให้ทุกคนยืนหยัดอุดมการณ์ รักษาโลคของเราเพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกนี้ให้แก่ลูกหลาน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังให้แก่ประเทศชาติในการก้าวไปข้างหน้า"

นางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวว่า " ตลอด 20 ปีของการดำเนินงาน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ได้เชิดชูชุมชนที่มีการจัดทำป่าชุมชน คิดเป็นจำนวนกว่า 2.4 แสนไร่ ชุมชนเหล่านี้ยังร่วมบริหารจัดการป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์กว่า 1.8 ล้านไร่ ในขณะที่กรมป่าไม้ระบุว่า มีชุมชนกว่า 8,000 หมู่บ้าน จัดทำป่าชุมชนรวมเป็นเนื้อที่กว่า 3.2 ล้านไร่ทั่วประเทศ

ภายใต้การสนับสนุนของ ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้เพิ่มภารกิจในการทำงานนอกเหนือจากยกย่องให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำความดี โดยงานจัดการความรู้เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย การจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยกประเด็นที่เป็นสภาพปัญหาในแต่ละภูมิภาคและสร้างกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน สามารถตั้งรับปรับสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง


ภายในงานประกอบด้วย "ตลาดความรู้" หลากหลาย อาทิ นิทรรศการเส้นทางแห่งสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว นิทรรศการผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 กิจกรรมเชิงวิชาการและวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "พลังเปลี่ยนโลก" โดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวฯ ห้องเสวนาย่อยนำเสนอกรณีศึกษาผ่านการ "ตั้งรับ-ปรับสู้-เปลี่ยนแปลง-อยู่รอด" ในแต่ละภูมิประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง และห้องเวิร์คช็อปเพื่อเยาวชนเรื่อง "เทคนิคการสื่อความด้วยรูปแบบมัลติมีเดีย" ลานวัฒนธรรมภาค การแสดงศิลปะพื้นบ้านจากเยาวชนที่สะท้อนความงดงามของพหุวัฒนธรรม และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 18 ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีผลงานที่รับการยกย่องทั้งสิ้น 38 รางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทชุมชน จำนวน 7 รางวัล

● ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่
● ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ จ.แม่ฮ่องสอน
● ชุมชนบ้านเด่นวัว จ.ตาก
● สมาคมคืนแรกแก้วสู่ดิน จ. จันทบุรี
● ชุมชนพุน้ำร้อน จ.สุพรรณบุรี
● ชุมชนบ้านพลวง จ.สุรินทร์
● ชุมชนบ้านไสใหญ่ (คน ผึ้ง ป่า) จ.ตรัง


รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล

● พระจรูญ ปภาธโร จ.บุรีรัมย์
● นายสมหมาย ชลสินธุ์ จ.นครศรีธรรมราช
● นายหมัดฉา หนูหมาน จ. สงขลา


รางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 8 รางวัล

● ชุมชนนักสื่อความหมายธรรมชาติ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน
● กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้าอนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
● โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ จ.ราชบุรี
● กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
● กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 
● กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ยโสธร
● กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มลำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี
● กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile) จ.นราธิวาส
รางวัลประเภท "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน" จำนวน 8 รางวัล

● ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง
● ชุมชนบ้านม่วงชุม จ เชียงราย
● ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก
●กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตาก
● กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์
● ชมรมคนอนุรักษ์ป่าโนนยา เพื่อแผ่นดินแม่จ. สุรินทร์
● ชุมชนบ้านโคกเมือง จ. สงขลา
● ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส


รางวัลประเภทงานเขีบน จำนวน 3 รางวัล

รางวัลดีเด่น

● คู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา โดย นายครรชิต จูประพัทธศรี จ.กาญจนบุรี
● กวีนิพนธ์ "เพลงแม่น้ำ" โดย "โขงรัก คำไพโรจน์" (นายไพโรจน์ อินทชัย) จ.หนองคาย

รางวัลชมเชย

● กวีนิพนธ์ "หมอยา...ชื่อปลาหมอ" โดย ก่องแก้ว กวีวรรณ (นายอำนวย ชำนาญ) จ.ระยอง


รางวัลประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 7 รางวัล

อายุไม่เกิน 15 ปี

รางวัลดีเด่น

● การเดินทางของลูกยาง โดย ด.ญ.แสงส่า ลุงซอ จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

● ทำไมต้องเผาป่าของหนู โดยด.ญ.สาธินี เพียอินทร์ จ.ชัยภูมิ
● หนูอยากให้โลกสีเขียวตลอดไป โดย ด.ญ.ปาลิิตา ใยกลาง จ. ชัยภูมิ


อายุ 16 ถึง 25 ปี

รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

● ความสุขสองหน้า โดย น.ส. สุดารัตน์ แสงสว่าง จ. ชลบุรี
● บ้านสวนสร้างสุขความผูกพันของวิถีชีวิตกับธรรมชาติใกล้ตัว โดย นายกิตติ อัมพรมหา จ. ระยอง

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

● รู้จักวิถีพฤกษศาสตร์ เรียนรู้วิถีธรรมชาติ หลอมรวมสู่วิถีชีวิต โดย นายนันทพงศ์ กระทาง จ. ลำปาง
● ทรัพย์สินแผ่นดินแม่ โดย นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว กรุงเทพฯ

รางวัลประเภทสื่อมวลชน จำนวน 2 รางวัล

●รายการ "สารตั้งต้น" ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 38
● รายการ "รักโลก" ผลิตและออกอากาศ โดย สถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี ช่อง 22

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.GreenglobeInstitute.com สถาบันลูกโลกสีเขียว โทร 0 2537 2146, 0 2537 1993


Comments