ข่าว‎ > ‎

• กรมป่าไม้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 120 ปี "12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม"

posted Sep 18, 2016, 1:46 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Oct 31, 2016, 5:11 AM by Unknown user ]

เนื่องในโอกาสสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี ภายใต้แนวคิด "12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม วันนี้ (18 กันยายน 2559) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำให้กรมป่าไม้เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงก่อตั้ง กรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน ปีพุทธศักราช 2439 (ร.ศ. 115) ทำหน้าที่ในการดูแลกิจการด้านทรัพยากรป่าไม้ทั้งหมดทั่วประเทศไทย ซึ่งในปี 2559 กรมป่าไม้มีอายุครบ 120 ปี และในปีหน้าปีที่ 121 การดำเนินงานของกรมป่าไม้จะเดินหน้าพัฒนาการบริหารจัดการงานป่าไม้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 และเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยจะส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจหันมาปลูกป่าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นไม้ที่มีรอบตัดฟันระยะสั้นและระยะยาว ช่วยส่งผลให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานแบบบูรณาการไปพร้อมกับหาแนวทางสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการในรูปแบบประชารัฐ

นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นพิธีว่า ในปีที่ 120 นี้ กรมป่าไม้ได้ปฏิรูปการดำเนินงานหลายด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้งด้านการป้องกันรักษาป่า การฟื้นฟูป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายด้านป่าไม้ เพื่อให้ก้าวต่อไปของกรมป่าไม้ในปีที่ 121 ดำเนินไปอย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนรุ่นหลังต่อไป โดยกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา ตักบาตรพระสงฆ์ 121 รูป พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมกรมป่าไม้ สักการะพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่าง ๆ จะได้ร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและปกป้องพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือชมเชย ให้แก่


1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ที่เกษียณอายุในปีนี้ จำนวน 144 ท่าน
2) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมป่าไม้ จำนวน 3 ท่าน
3) ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ในสาขาต่าง ๆ จำนวน 28 ท่าน
4) เกษตรกรดีเด่นทั้ง 4 ภาค จำนวน 4 ท่าน
5) ผู้ชนะการประกวดคำขวัญเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี จำนวน 8 ท่าน

"กรมป่าไม้ตระหนักดีว่า ลำพังกรมป่าไม้เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน หากขาดความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคต เราเชื่อว่าหากทุกฝ่ายได้หันมาผนึกกำลังกันด้วยตระหนักถึงความสำคัญในทรัพยากรป่าไม้ที่ต้องใช้อย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งถือเป็นสมบัติของคนทั้งชาติจะคงอยู่และสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืนสืบไป" อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว