ข่าว‎ > ‎

• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกป่าลงพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้ “โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558”

posted Jul 29, 2015, 11:02 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:33 PM by Unknown user ]

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ซึ่งขณะนี้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติ หลายพื้นที่ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมและลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัด "โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558" ขึ้น ซึ่งจะจัดกิจกรรมกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ 4 จังหวัด ครั้งนี้จัด ณ บ้านควนพลอง ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัด "โครงการ สร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรี สิรินธร พ.ศ.2558" ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสร้างการรับรู้ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การปลูกป่าให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านการจัดกิจกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านกิจกรรม นิทรรศการ และผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การปลูกป่า ซึ่งครั้งนี้จัด ณ พื้นที่บ้านควนพลอง อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายพิสิษฐ์ ปิยสมบุญ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคใต้ สำนักสนองงานพระราชดำริ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ จึงได้เกิด "โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระราชดำริสรุปคือ ทรงให้แก้ปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ ขจัดความขัดแย้ง โดยก่อสร้าง "ประตูระบายน้ำ อุทกวิภาชประสิทธิ" เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ อื่น ๆ เพิ่มเติม ความสมบูรณ์ตามศักยภาพของพื้นที่ ให้รักษาฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ควบคู่กันไปอย่างครบวงจร เพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่สมดุล


นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ "เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ" ตั้งอยู่บนป่าพรุผืนสุดท้ายของ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุควนเคร็ง และอยู่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่นี้มีน้ำท่วมขังตลอดปี เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขาหลวง และเทือกเขาบรรทัด มีลำน้ำหลักไหลผ่านพื้นที่ ซึ่งจากอิทธิพลของลำน้ำและน้ำฝนที่ไหลลงสู่พื้นที่ และการรับน้ำจากพื้นที่โดยรอบ ทำให้เกิดป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดตามธรรมชาติที่สำคัญ ของลุ่มน้ำปากพนัง ทั้งนี้ยังมีความหลากหลายของพรรณไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งอีกด้วย

อนึ่ง ป่าพรุควนเคร็ง เป็นป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปี สังคมพืชและสัตว์ป่าที่ปรากฏมีความแตกต่างไปจากสังคมป่าประเภทอื่นๆ ดังนั้นป่าพรุจึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพทั้งด้านสังคมพืชและสัตว์ป่า


ด้านดารา นักแสดงสาว แพท-ณปภา ตันตระกูล เป็นตัวแทนกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการฯ กล่าวว่า "แพท ดีใจมากนะคะ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ๆ จาก พี่ ๆ น้อง ๆ ประชาชนในพื้นที่ ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อปลูกป่ากันเยอะมาก แพทเองก็ได้ร่วมปลูกด้วย รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูงเลยคะ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีดี ได้รู้ถึงโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ หลายโครงการเลย และทราบอีกว่า ประชาชนในพื้นที่ ที่ทรงเจริญรอยตาม น้อมนำเอารับสั่งของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ จนเห็นผลมากมาย ยิ่งรู้สึกดีใจมาก ๆ ที่คนไทยเรามีใจรักผืนป่า แพทเชื่อนะคะว่า ทุกคนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ชอบธรรมชาติ ก็อยากฝากให้ร่วมกันดูแล และเป็นหูเป็นตา เพื่อให้ป่าไม้อยู่กับเราไปนาน ๆ"

"ฝากติดตามข่าวสารและงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยนะคะ แพทเองถ้ามีโอกาสดีดีเช่นนี้อีก ก็จะไปร่วมด้วยแน่นอนคะ" นักแสดงสาว กล่าวทิ้งท้าย