ข่าว‎ > ‎

• กรมทรัพยากรน้ำจัดสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ

posted Jul 11, 2015, 12:21 PM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:36 PM by Unknown user ]

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่นิทรรศการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ พร้อมรับทราบสถานการณ์และการแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศ

จากการที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้กำหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการวางแผนโดยเน้นการแก้ไขปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นระบบลุ่มน้ำและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และการจัดการคุณภาพน้ำ โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำจัดโครงการ "แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ รวม 10 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 โดยการสัมมนาครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ส่วนอีก 9 ครั้งในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และ ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานลุ่มน้ำและเครือข่าย ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชน รวมกว่า 3,000 คน และคาดหวังว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลพร้อมมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

ในวันนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมอุตุนิยมวิทยา, ดร.สุทัศน์ วิสกุล ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมเสวนาในการสัมมนาครั้งนี้ โดยมี นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวทางไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นพิธีกรในการเสวนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ สนับสนุนการมีส่วนร่วม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และยังเป็นการจัดเวทีเสวนาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กล่าวสรุปว่า "การบริหารจัดการน้ำคือการทำแผนจากปัจจุบันไปสู่อนาคต ซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีแผนการบริหารน้ำที่ชัดเจนเช่นนี้ ต่อจากวันนี้จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านน้ำ ต้องเข้าใจว่าบ้านเรามีน้ำต้นทุนมาจากฝนอย่างเดียว จึงจำเป็นต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับสร้างเป็นแหล่งน้ำรองรับน้ำฝนที่ตกเพิ่มน้ำต้นทุน พร้อมทั้งมีแผนการเพิ่มน้ำต้นทุนจากน้ำสาละวินและแม่น้ำโขงต่อไป แผนยุทธศาสตร์นี้เราลงเป็นเรื่องกว้างไว้ ไม่ลงรายละเอียด ส่วนการลงรายละเอียดจะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนั่นคือคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อลงพื้นที่และเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนต่อไปนั่นเอง"