ข่าว‎ > ‎

• อบก. จัดงานสัมมนา "โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน"

posted Dec 7, 2016, 11:35 PM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Dec 8, 2016, 3:36 AM ]

อบก. จัดงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาโดย อบก. คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือชื่อในภาษาอังกฤษ คือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program ที่เรียกย่อ ๆ. ว่า T-VER

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทุกวันนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้นานาประเทศให้ความสนใจ และตระหนักในการที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อบก. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จึงได้พัฒนากลไกและเครื่องมือในการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


“การดำเนินโครงการ T-VER ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรวม 46 โครงการ โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 1,527,827 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และมีโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว จำนวน 27 โครงการ ซึ่งมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รวมกัน 626,661 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”

อบก. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศขอชื่นชมทุกๆ องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER เพราะนอกจากจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อาทิเช่น ช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงาน ช่วยเพิ่มการสร้างงานในท้องถิ่น และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และยังเป็นการแสดงความผิดชอบต่อสังคมทางหนึ่ง


“เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือกับพันธกิจการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยทาง อบก. จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
Comments