ข่าว‎ > ‎

● ทส. พร้อมภาคีภาคส่วน 20 องค์กร เปิดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

posted Apr 23, 2018, 1:22 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Apr 23, 2018, 1:39 AM ]

วันนี้ (22 เมษายน 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมภาคีภาคส่วน กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารบก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทในการดำเนินงาน และส่งสารเพื่อขอความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ หรือ Active Citizen ในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกจากวิกฤติภัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน


สืบเนื่องในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ในปี 2561 นี้ เครือข่ายวันคุ้มครองโลก (Earth Day Network) ได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลก 2531 (Earth Day 2018 Theme) คือ "End Plastic Pollution" สืบเนื่องมาจากมลพิษขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน กลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change) หรือ IPCC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้สร้างแบบจำลองอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643) พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นระหว่าง 0.3– 4.8 องศาเซลเซียส ซึ่งหากไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ปล่อยให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียสจะเกิดภัยพิบัติเหลือคณานับ


ขยะพลาสติกสร้างปัญหาภาวะโลกร้อน เริ่มจากกระบวนการผลิตพลาสติกที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ ยิ่งเราใช้พลาสติกมากเท่าใด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็ยิ่งถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้น จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์น้อยมาก เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา บางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับ ๖ ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกกลางทะเลมากที่สุดในโลก ขยะพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายเฉลี่ยประมาณ 450 ปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว หากนำขยะพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดมลพิษและโลกร้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยพลังจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพลเมืองที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เลือกที่จะ "ปฏิเสธ ลด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล" การใช้พลาสติก เพื่อยับยั้งวิกฤติขยะพลาสติกและวิกฤติโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน จึงกำหนดแนวคิดการจัดงานวันคุ้มครองโลกในประเทศไทย ประจำปี 2561 ได้แก่ "คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน"การจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความมุ่งหมายในการสานต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ในการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการดำเนินงานและขยายผลในวงกว้าง จึงได้เชิญหน่วยงานที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกเข้าเป็นภาคีร่วมจัด ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารบก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และภาคเอกชน อันได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) สถานีโทรทัศน์ TNN2


ในปีนี้ ได้มีการกิจกรรมจัดนิทรรศการย่อย และการติดเข็มกลัดวันคุ้มครองโลก รณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 พร้อมทั้งการกล่าวเชิญชวนลดขยะพลาสติก ลดโลกร้อนผ่านรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

การจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน" ได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้


● นิทรรศการกลางแจ้ง "วิกฤติขยะพลาสติก วิกฤติโลกร้อน" โดยหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยลูกบอลยักษ์ One Tonne of CO2 ขนาด 10.07 เมตร และ 3D Street Painting สะท้อนวิกฤติโลกร้อน

● สาระความรู้ "การนุ่งห่มตามวิถีไทย ร่วมใจ รักษ์โลก" โดย กลุ่มคนรักษ์ผ้าไทไทย ละครเวที "คุณพี่น้ำดื่ม แม่ Cap Seal…รักนี้เพื่อโลก" โดย กรมควบคุมมลพิษ การแสดงลำตัด ในบริบท รักษ์โลก โดย ก๊วนลำตัด หัดกับแม่ศรีนวล คณะพ่อหวังเต๊ะ-แม่ศรีนวล

● การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก โดยน้องณัชชา เจ้าของวลีฮิต "ดูปากณัชชา นะคะ"

● การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด "แผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน" ประเภทนิสิตนักศึกษา ได้แก่ ทีม "US" จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร


● การรณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน โดยผู้บริหาร ทส. ผู้แทนหน่วยงานร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 และจิตอาสา
Comments