ข่าว‎ > ‎

● ทส. พร้อมภาคีภาคส่วน 20 องค์กร ผนึกพลังร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

posted Apr 11, 2018, 6:17 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Apr 23, 2018, 1:43 AM ]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมภาคีภาคส่วน กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารบก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทในการดำเนินงาน และส่งสารเพื่อขอความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ หรือ Active Citizen ในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกจากวิกฤติภัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ในวันที่ ๒๒ เมษายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สืบเนื่องในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ในปี 2561 นี้ เครือข่ายวันคุ้มครองโลก (Earth Day Network) ได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลก ๒๕๖๑ (Earth Day 2018 Theme) คือ "End Plastic Pollution" สืบเนื่องมาจากมลพิษขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน กลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change) หรือ IPCC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้สร้างแบบจำลองอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544-2643) พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นระหว่าง 0.3– 4.8 องศาเซลเซียส ซึ่งหากไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ปล่อยให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นถึง ๔ องศาเซลเซียสจะเกิดภัยพิบัติเหลือคณานับ

ขยะพลาสติกสร้างปัญหาภาวะโลกร้อน เริ่มจากกระบวนการผลิตพลาสติกที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ ยิ่งเราใช้พลาสติกมากเท่าใด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็ยิ่งถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้น จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์น้อยมาก เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา บางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกกลางทะเลมากที่สุดในโลก ขยะพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายเฉลี่ยประมาณ 450 ปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว หากนำขยะพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดมลพิษและโลกร้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยพลังจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพลเมืองที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เลือกที่จะ "ปฏิเสธ ลด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล" การใช้พลาสติก เพื่อยับยั้งวิกฤติขยะพลาสติกและวิกฤติโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน จึงกำหนดแนวคิดการจัดงานวันคุ้มครองโลกในประเทศไทย ประจำปี 2561 ได้แก่ "คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน"


นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์ารมหาชน) หรือ อบก. เปิดเผยว่า การจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความมุ่งหมายในการสานต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ในการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการดำเนินงานและขยายผลในวงกว้าง จึงได้เชิญหน่วยงานที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกเข้าเป็นภาคีร่วมจัด ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารบก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และภาคเอกชน อันได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) สถานีโทรทัศน์ TNN2

ในปีนี้ ได้มีการกิจกรรมจัดนิทรรศการย่อย และการติดเข็มกลัดวันคุ้มครองโลก รณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 17 เมษายน 2561พร้อมทั้งการกล่าวเชิญชวนลดขยะพลาสติก ลดโลกร้อนผ่านรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 20 เมษายน 2561


การจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน" ได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

● ชมนิทรรศการกลางแจ้ง "วิกฤติขยะพลาสติก วิกฤติโลกร้อน" โดยหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยลูกบอลยักษ์ One Tonne of CO2 ขนาด 10.07 เมตร และ 3D Street Painting สะท้อนวิกฤติโลกร้อน

● การแสดง "นุ่งห่มตามวิถีไทย​ ร่วมใจรักษ์โลก" ละครเวที "พี่น้ำดื่ม น้อง Cap Seal รักนี้เพื่อโลก"

● การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยคนรุ่นใหม่ กับบริบท "รักษ์โลก พลังคนรุ่นใหม่ ต้องช่วยกัน"

● การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก โดยน้องณัชชา เจ้าของวลีฮิต "ดูปากณัชชา นะคะ" 

● มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด "แผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน" ประเภทนิสิตนักศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไป

● รณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน โดยผู้บริหาร ทส. ผู้แทนหน่วยงานร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก ๒๕๖๑ และจิตอาสา
Comments