ข่าว‎ > ‎

• กรมป่าไม้ และ อบก. ร่วมจัดประชุมระดับภูมิภาค CLMTV ชูธงสร้าง "ผืนป่าอาเซียน"

posted Jun 29, 2016, 10:49 PM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 5:22 AM ]

จากข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่องการปลูกป่าอาเซียน การลดโลกร้อน และข้อสั่งการของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีผลการปฏิบัติที่ชัดเจนในปี 2559-2560 ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการผืนป่าอาเซียนนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และร่วมสนับสนุนโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน (Regional Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue) ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านป่าไม้ในกลุ่มประเทศ CLMTV อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีอาณาเขตของประเทศเชื่อมติดต่อกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV เพื่อดูแลผืนป่าอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีป่าเขตร้อนขนาดใหญ่ และเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการตัดไม้ทำลายป่าสูงติดอันดับโลกด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งแหล่งต้นน้ำถูกทำลาย ขาดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ดินถูกทำลาย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาความแห้งแล้ง ก่อเกิดผลกระทบด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม


ดังนั้น พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้กรมป่าไม้ ร่วมกับ อบก. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน (Regional Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอันดีของกลุ่ม CLMTV ในการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค เพื่อสร้างและรักษา "ผืนป่าอาเซียน" ผืนป่าขนาดใหญ่ของโลก ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและทำหน้าที่เป็น "ปอดของอาเซียน" อีกทั้งยังเป็น แหล่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ในขณะที่หลายประเทศของโลกเผชิญกับวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหาร อันสืบเนื่องผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในปัจจุบัน