ข่าว‎ > ‎

● มหัศจรรย์งานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Amazing Satun Global Geopark : The Geological Research to Sustainable Development)

posted Jul 26, 2018, 2:32 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Jul 26, 2018, 2:59 AM ]

กรมทรัพยากรธรณี เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และร่วมสนับสนุนผลักดันอุทยานธรณีสตูลให้กลายเป็นอุทยานธรณีโลก (Satun UNESCO Global Geopark) โดยเริ่มต้นดำเนินการขึ้นตั้งแต่ปี พ. ศ. 2553 จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จึงนับเป็นข่าวดีที่ประเทศไทยมีอุทยานธรณีแห่งแรก และเป็นแหล่งที่ 4 ของอาเซียน อุทยานธรณีสตูล ครอบคลุมพื้นที่ 2,597.21 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคและมีความหลากหลายของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สำคัญเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหินสาหร่าย (Stromatolites) ที่น่ามหัศจรรย์กระจายเป็นบริเวณกว้าง และฟอสซิลอื่น ๆ อีกมากมาย นำไปสู่การศึกษาวิจัยของนักวิชาการด้านธรณีวิทยาหลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณีได้เข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีในหลายรูปแบบ อาทิ สนับสนุนงบประมาณจัดทำแผนแม่บทอุทยานธรณีในจังหวัดต่าง ๆ การสำรวจแหล่งธรณีอันควรอนุรักษ์ภายในประเทศ การจัดประชุมสัมมนาการจัดตั้งอุทยานธรณี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านการบริหารจัดการตามหลักอนุรักษ์ธรณีวิทยา อาศัยความเชื่อมโยงระหว่างมรดกทางธรณี มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของถิ่นอาศัยนายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า "การนำเสนอองค์ความรู้ภายใต้ผลงานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของการจัดตั้งอุทยานธรณีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโครงการอุทยานธรณีที่เริ่มดำเนินการใน 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น ตาก และ นครราชสีมา ให้ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีโลก เช่นเดียวกับอุทยานธรณีสตูล"กรมทรัพยากรธรณี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี (ศวท.) จึงได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง มหัศจรรย์งานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Amazing Satun Global Geopark : The Geological Research to Sustainable Development) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณีโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา กรุงเทพฯ
Comments