ข่าว‎ > ‎

• สมาคมสถาปนิกสยามฯเปิดกิจกรรมงานสถาปนิก’59“ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”

posted Apr 26, 2016, 12:51 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 8:37 AM by Unknown user ]

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดกิจกรรมงานสถาปนิก’59 “ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ” มุ่งเน้นให้สถาปนิก คิดถึงพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม สู่การออกแบบอย่างยั่งยืน พร้อมพบกับสุดยอดเทคโนโลยีการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานสถาปนิก’59 ซึ่งนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแสดงตัวตนและความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบของสถาปนิกไทยในทุกสาขาวิชาชีพให้นานาชาติได้รับรู้และการนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ นิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม การอบรมสัมมนาในระดับนานาชาติ รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดงานสถาปนิกในแต่ละปีมุ่งสะท้อนให้สังคม มีความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิกในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับสถาปนิกและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นเวทีให้สถาปนิกไทยได้จัดแสดงผลงานและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้สถาปนิกไทยแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า การจัดงานสถาปนิก’59 ในครั้งนี้จะทำให้วิชาชีพสถาปนิก และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมชมงานที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ ประธานจัดงานสถาปนิก’59 กล่าวว่า การจัดงานสถาปนิก’59 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ” โดยเน้นการกลับไปคิดถึงพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม (Re-thinking Architectural Basics) ในทุกมิติของการออกแบบ เพื่อพัฒนางานออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม การอยู่อาศัย การใช้งานได้อย่างลงตัวและสมดุล โดยให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในทุกมุมมอง ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับทุกส่วน ทุกองค์ประกอบคือไฮไลต์ของการจัดงาน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ

นิทรรศการ 1. BASIC OF THE PAST ซึ่งประกอบไปด้วย นิทรรศการอนุรักษ์ เป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่องน่าประทับใจในอดีต แบ่งเป็นนิทรรศการย่อยๆ จัดแสดงภาพถ่ายอาคารซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ รวมทั้งนิทรรศการรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 นิทรรศการส่วนกรรมาธิการไทยประเพณี และนิทรรศการเครือข่ายอนุรักษ์ นิทรรศการ Vernadoc เป็นนิทรรศการเล่าเรื่องชุมชนและอาคารในย่านชุมชมเก่า เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้อยู่อาศัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงความสำคัญ และช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเก่าที่เน้นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัคร นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ผู้อยู่อาศัยในชุมชน และเครือข่ายผู้สนใจประวัติศาสตร์


2. BASIC OF THE PRESENT นิทรรศการ Basic of the Present เป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ทั้งทางด้านแนวความคิด ที่มา กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏเป็นอาคาร โดยนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น คัดเลือก โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นิทรรศการ Photo Essay นิทรรศการเล่าเรื่องสถาปัตยกรรม ผ่านภาพถ่าย ในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำเสนอมิติของงานสถาปัตยกรรม ที่เราอาจไม่มีโอกาสได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิต ระบบสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน นิทรรศการสถาปนิกชุมชน ร่วมเรียนรู้เสน่ห์ของการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับผลงานสถาปนิกชุมชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม นิทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น’59 นำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2559 นิทรรศการ Universal Design นำเสนอแง่มุมของการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ของการออกแบบอาคารเพื่อ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก คนชรา คนพิการ และคนทั่วไป

3. BASIC OF THE FUTURE นิทรรศการ Basic of the Future เป็นนิทรรศการที่สะท้อนมุมมองต่องานสถาปัตยกรรมและเมืองในอนาคต โดยจะเป็นการรวบรวมแนวความคิดจากผู้คนในวงการออกแบบและสร้างสรรค์แขนงต่างๆ ที่จะมาร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์สู่อนาคต ผ่านสื่อหลากหลาย นิทรรศการ Future of the River เป็นนิทรรศการที่บอกเล่า ความเป็นมา ความสำคัญ และความหมายของแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับแม่น้ำ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจและทำงานอย่างต่อเนื่องในการค้นหาแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมแห่งแม่น้ำ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการที่น่าสนใจอาทิ 100 Selected Project 2016 เป็นนิทรรศการหลัก เพื่อแสดงศักยภาพของสถาปนิกไทย มีจุดประสงค์เพื่อสร้างภาพรวม และการแสดงตัวตน ครั้งใหญ่ของสถาปนิกทั้งประเทศ ให้เกิดความเคลื่อนไหวแบบก้าวกระโดดในวงการสถาปนิกไทย นิทรรศการ ASA International Design Competition นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติ ASA International Design Competition ภายใต้หัวข้อ What Is the New ‘Basic’? นิทรรศการสถาบันการศึกษา เป็นนิทรรศการที่มุ่งหมายให้เป็นที่แสดงฝีมือของเหล่านิสิต นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อยกระดับแสดงความเป็นเลิศในหลายทิศทางของนิสิต นักศึกษา นิทรรศการผลงานสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ,นิทรรศการสมาคมต่างประเทศ ฯลฯ

นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดงานสถาปนิก’59 ในส่วนของการจัดแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 800 ราย ทั้งไทยและต่างประเทศ บนพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้พื้นที่ส่วนแสดงสินค้าของผู้ประกอบการต่างชาติมีเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี โดยพื้นที่จัดแสดงสินค้าจากต่างประเทศโซน International Pavilion ที่ 2,500 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากงานครั้งก่อนประมาณ 23.44% โดยมีผู้จัดแสดงสินค้าที่น่าสนใจ อาทิ


• สาธารณรัฐเชค (Czech Republic) ครั้งแรกของประเทศจากแถบยุโรปตะวันออกในงานสถาปนิก ที่นำผลิตภัณฑ์แชนเดอร์เลียร์จากแก้วคริสตัลคุณภาพระดับพรีเมี่ยมในดีไซน์ Modern มาโชว์

• เกาหลีใต้ (South Korea) ที่เข้าร่วมงานสถาปนิกครั้งแรก กับการเสนอนวัตกรรม All-in-One โครงสร้างดาดฟ้าของอุตสาหกรรมใหญ่ พร้อมการนำเสนอกิจกรรมผสานวัฒนธรรมเกาหลีเข้ากับงานออกแบบและผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ สิ่งที่พิเศษเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานสถาปนิก’59 ในโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารเขียว (Green Building Materials) ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานจากผู้จัดแสดงจำนวน 18 ราย อาทิ

• ไม้ Biowood นวัตกรรมใหม่ของไม้รักษ์โลก ที่มีตัวกันความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานและมีคุณสมบัติฟอกอากาศ

• ถังกรองน้ำระบบชีวภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดค่าไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

• บ้านโซลาร์ประหยัดพลังงาน ต้นแบบของบ้านที่ช่วยผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์


และครั้งแรกในระดับภูมิภาคอาเซียนและในกลุ่มประเทศ AEC ที่มีการริเริ่มและรณรงค์ทั้งในส่วนผู้จัดงานและผู้แสดงสินค้าในเรื่องการผสานการออกแบบพื้นที่จัดแสดงตามแนวคิด “การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล” หรือ “Universal Design Concept” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และหวังให้เป็นต้นแบบให้กับงานแสดงสินค้าในเขตภูมิภาคนี้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดออกแบบบูธและนวัตกรรมจากผู้จัดแสดง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) บูธสีเขียว (Green Booth) และการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) Exhibitor Forum สัมมนาจากผู้จัดแสดงสินค้ากับการเสนอข้อมูลเชิงลึก และกิจกรรมต่างๆ จากผู้จัดแสดงสินค้า การประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการใช้ไอเดียต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยทีมเข้าร่วมประกวดทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและสถาบันการศึกษา โดยชิ้นงานที่ร่วมประกวดจะมอบให้กับ “มูลนิธิกระจกเงา” Business Matching พื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงธุรกิจกับผู้ประกอบการที่จัดแสดง


และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ชมงาน มีรถรับ-ส่ง (Mini Van) บริการฟรี จากสถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ถึงอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยให้บริการเวลา 10.00 – 20.00 น. และดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของงานได้อย่างง่ายดายด้วย ArchitectExpo Application โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android สำหรับสถาปนิกที่มาชมงานสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นกับช่องลงทะเบียนพิเศษสถาปนิก (Architect Only Lane) บริเวณเคาน์เตอร์ C8 และ C9 อาคารชาเลนเจอร์ 2