ข่าว‎ > ‎

● ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่า อย่างยั่งยืน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่

posted Aug 16, 2018, 4:55 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Aug 16, 2018, 5:08 AM ]

[ระยอง] กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับชาวบ้านฉาง จังหวัดระยอง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่า อย่างยั่งยืน ปีที่ 1" ณ บริเวณเนินแผ่หลา เขาภูดร อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดระยองเหลืออยู่ประมาณ 313 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่จังหวัด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ดำเนินการและให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของบริษัทฯ และประชาชนในจังหวัดระยอง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี และสนองพระราชดำริ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้ร่วมกับอำเภอบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำโครงการ "ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่า อย่างยั่งยืน ปีที่ 1" ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด


นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า "ดาว ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสำเร็จให้กับชุมชนรอบข้าง โดยเฉพาะอำเภอบ้านฉางซึ่งในอนาคต จะมีนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นสืบเนื่องจากการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม โครงการฯ นี้จึงเป็นอีกแรงที่จะช่วยสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป"

การเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นการช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 9 กิโลกรัมต่อปี ในปีนี้ อาสาสมัครกว่า 900 คนจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ชาวอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และหน่วยงานพันธมิตร จึงได้ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ต้นเสลา และต้นยี่โถ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ผลัดใบที่มีสีสันสวยงาม และเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งสิ้น 700 ต้น ตลอดสองข้างทางบริเวณเนินแผ่หลา รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 3.2 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การปั่นจักรยาน และ การเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น


นายธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า "จังหวัดให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนชาวระยอง โดยเฉพาะชาวบ้านฉาง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นต่อไป"

เพื่อเป็นการตอกย้ำพันธกิจเพื่อความยั่งยืนและพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความสำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และยังคงวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ มีแผนดำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่อำเภอบ้านฉางอย่างมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ที่จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
Comments