ข่าว‎ > ‎

• ทส. ชี้แจงปัญหา และ แนวทางการแก้ไข กรณี "ขยะที่ลอยกลางทะเล และ ชายฝั่งฯ จ.ชุมพร"

posted Feb 9, 2017, 11:58 PM by Unknown user   [ updated Feb 10, 2017, 12:00 AM ]
ตามที่ได้ปรากฎข่าวตาม Social Media เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าได้พบว่ามีขยะเกิดขึ้น บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น พื้นที่ อบต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยเป็นขยะเศษไม้ และซากอวน (ซึ่งขณะนี้ ทางอบต.สะพลี ได้ดำเนินการกำจัดไปแล้ว) และอีกจุดที่พบ คือ อยู่กลางทะเล (ที่มีขนาดใหญ่) ห่างจากชายฝั่งประมาณ 30-40 กม. ทั้งนี้ใน Social Media ก็ยังมีข้อสอบถามว่า "รัฐบาลมีแนวทางจะแก้ไขอย่างไร?" เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอเรียนให้ทราบถึงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไข โดยขอชี้แจงและแยกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1. การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน

ทส. ได้ดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งจากทาง จ.ชุมพร (โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด) โดย

1.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ และ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (ปกท.ทส.) นายวิจารย์ สิมาฉายา ได้สั่งการโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้ง โดยให้ หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ คือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.) ให้ไปร่วมกับ จ.ชุมพร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เนื่องจาก ณ.ขณะนี้ ขยะได้ไหลลอยเข้าพท. จ.ประจวบฯ) ในการแก้ไขปัญหา

2.) จากการประสานงาน กับทางทหารเรือ (ทร.) ผลการบินของเครื่องบิน ทร. โดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโทสุรศักดิ์ เมธยาภา ได้บินสำรวจ พบขยะบริเวณเกาะทะลุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากผลการสำรวจ ของทร. ทางทส. โดย ทช. ได้ส่งเรือ ของทช. ขนาดใหญ่ 80 ฟุต จำนวน 4 ลำ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือกับ "สมาคมประมง" ได้นำเรือประมง 10 ลำ และเรือนำเที่ยว 2 ลำพร้อม จนท. ของ ทส.และชุมชนชาวประมง กว่า 40 นาย เร่งออกไปกำจัดขยะยังจุดพบขยะบริเวณกลางทะเล

3.) ทช.ได้ส่ง รองอธิบดี ทช. นายโสภณฯ ไปบัญชาการในพื้นที่ โดยประชุม/หารือ แนวทางกำจัดขยะ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.) ช่วงบ่ายได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บังคับกองบินที่ 5 ในการใช้เฮลิคอปเตอร์ ขึ้นบินสำรวจบริเวณเกาะทะลุ จ.ประจวบฯ (ที่พบกลุ่มขยะ) เพื่อจะทราบปริมาณและทิศทางการไหลของขยะ เพื่อวางแผนในการดำเนินการในการแจ้ง เรือ ที่ออกไปกำจัดขยะ

5.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ก็ได้ประสานกับ GISDA เพื่อตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนตัวของขยะ (โดยใช้ดาวเทียม) เพื่อแจ้งทาง เรือ รับทราบอีกทางหนึ่ง (เพื่อให้เรือได้ไปถึงจุดขยะด้วยความรวดเร็ว)

6.) คาดการณ์ว่า เรือทั้งหมดจะไปถึงจุดพบขยะในเวลาประมาณ 18.00 น. และจะดำเนินการเก็บกู้ขยะทั้งหมดใส่เรือ และนำเข้าฝั่งเพื่อไปกำจัดตามหลักวิชาการฯ ที่ถูกต้องโดยด่วนต่อไป

ระยะที่ 2. การแก้ไขปัญหาในระยะยาว

1.) ทส. ได้มีแผนแม่บทการบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งเน้นให้ชุมชน ท้องถิ่นทุกแห่งจัดการขยะลดลงอย่างน้อย 5% ภายใน ปี 2560 (แผนแม่บทฯ ปี 2559 - 2564) ซึ่ง ได้มีแผนการจัดการและบริหารขยะทางทะเลไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (โดยมีรองนายกฯ ประวิตรฯ เป็นประธาน) กำกับอยู่

2.) นอกจากแผนแม่บทดังกล่าวแล้ว ทส.จะได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จว. ท้องถิ่น ภาคเอกชนและชุมชนชายฝั่ง เพื่อบูรณาการร่วมกันจัดทำแผนแม่บทเฉพาะแห่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับชาติต่อไป

3.) นอกจากนี้ เพื่อจัดการลดและบรรเทาผลกระทบจากขยะทะเลในระยะยาวอย่างยั่งยืน ฝ่ายวิชาการและเครือข่ายนักอนุรักษ์มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรมีมาตรการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเล (ซึ่งเป็นภัยคุกคามและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล/สัตว์ทะเลหายาก) โดยการมีมาตรการทางกฎหมายไม่ให้แจกถุงพลาสติกฟรีในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะ (ให้ขายถุงพลาสติกแทนการแจกฟรี)

เพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาขยะ ทส.จะรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการในการเก็บกู้ขยะดังกล่าวมาเป็นระยะ ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
Comments