ข่าว‎ > ‎

• พิธีลงนาม MOU ประชารัฐ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมครอง

posted Jul 22, 2017, 1:38 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Jul 22, 2017, 1:52 AM ]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( สส.) ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยการจัดการขยะชุมชนริมคลอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนริมคลอง มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร


ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนภารกิจ "การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน" ภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอย กลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้หลัก ๓RS ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะมูลฝอย (Reduce) การใช้น้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อเป็นการขยายผล ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงมีการสนับสนุนการสร้างวินัยการจัดการขยะภายในชุมชนริมคลอง
การบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประสานความสุขในการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองโดย นายอวยชัย สุดประเสริฐ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน ) นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ทั้งสามฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับภูมิอื่น ๆ ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้


1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.1 สนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้แก่ วิทยากรอบรมให้ความรู้ สื่อเอกสารเผยแพร่ การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ

1.2 สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)


2. เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง

2.1 ดำเนินการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

2.2 ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยหลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
เพื่อชุมชนขยะปลอดภัย (Zero Waste)

2.3 รักษาความสะอาดบริเวณชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์

3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปรับภูมิทัศน์

3.2 สนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมริมคลอง

การลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน และยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน
Comments