● Magical Europe

posted Sep 30, 2018, 3:07 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Sep 30, 2018, 3:09 AM ]
ช่างภาพ Stan Chang และครอบครัวกับการเดินทาง 30 ประเทศในยุโรป ถ่ายภาพกว่า200,000 ภาพ คัดเหลือ 84 ภาพ มาถ่ายทอดเป็นวีดีโอ ภายใน 4 นาที เป็นวีดีโอที่ชนะการประกวดvimeo สุดยอดจริง ๆ


Comments